Otthon


Egészítse ki lakáshitel-törlesztését az egészségpénztári számlájáról!


Lakáscélú jelzáloghitel törlesztő részletének támogatása

Igénylő: Kizárólag pénztártag részére igényelhető szolgáltatás amennyiben adós, vagy adós társ a lakáscélú hitelben.

Igényelhető összeg: Legfeljebb a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-a lehet havonta.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • a lakáscélú kölcsön és jelzálog szerződés vagy hiteles másolata,
 • a hitelintézet igazolása az elmúlt háromhavi törlesztő részlet összegéről (hiteles bankkivonat is megfelelő).

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A szolgáltatás a tagsági jogviszony alatt az év bármely időpontjában kiállított dokumentum alapján igényelhető, azonban az azon szereplő hiteltörlesztés dátuma nem lehet 120 napnál régebbi. A támogatás a benyújtás hónapjától folyósítható.

Az aktuális hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum megküldésére minden havi folyósítást megelőzően szükség van, mert a pénztár csak valóban teljesített lakáshitelt törlesztőt támogathat.

A pénztár a tag által megadott bankszámlaszámra, vagy közvetlenül a folyósító hitelintézet részére is megfizetheti a támogatást.

Amennyiben a kölcsön- és a jelzálogszerződés külön dokumentum, akkor az igény befogadásához mindkettő benyújtása szükséges másolatban. Amennyiben a folyósított kölcsön lakáscélú jelzáloghitelt kiváltó hitel és a szerződésből nem derül ki, hogy az eredeti hitel Lakáscélú jelzáloghitel volt, akkor szükséges az eredeti hitelszerződés másolatát is beküldeni.

Munkáltatói kölcsön nem téríthető. Munkáltatói kölcsön törlesztésére nyitott hitelszámlára, munkáltatói lakáskölcsön támogatás elszámolására nyitott elkülönített nyilvántartási számlára nem kérhető a lakáscélú jelzáloghitel támogatás.

Az igényelhető szolgáltatása a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítése.

Igénylő: Kizárólag pénztártag részére igényelhető szolgáltatás.

Igényelhető összeg: Legfeljebb a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-a lehet havonta.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • a tagsági jogviszony és a védendő fogyasztói minőség ideje alatt kiállított és pénzügyileg teljesített számla, egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum másolata a havi közüzemi díj összegéről, befizetéséről,
 • a védendő fogyasztó nyilvántartásba vételéről szóló értesítő, igazolás, amit a földgázelosztó, illetve a villamos energia elosztó küld meg a fogyasztónak.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A jogosultság fennállása alatt folyamatosan igénybe vehető szolgáltatás, havonta folyósítható támogatás, azonban a közüzemi számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.

A pénztártagnak a szolgáltatás igénybevételét megelőzően igazolnia kell a pénztár részére, hogy védendő fogyasztónak minősül a földgázellátásról, a villamos energiáról szóló törvény, valamint a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet szerint. Az igazolást a törvény szerint évente meg kell újítani (a tárgyév 03.31-ig) a szolgáltatónál kell igazolni, ha állapota nem végleges, hogy továbbra is jogosult a kedvezményre, a szolgáltató 8 napon belül dönt.

A segély a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi. LXXXVIII. törvényben meghatározott tűz és elemi károk bekövetkezte esetén igényelhető.

Igénylő: Pénztártag, vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje.

Igényelhető összeg: A lakóingatlanban történt kár igazolt összege.

Az igényléssel egyidejűleg benyújtandó iratok:

 • szolgáltatás igénylőlap,
 • szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet bejelentő lap (ha a pénztártag az ingatlanban életvitelszerűen lakik és a szolgáltatásra jogosult kedvezményezett az ingatlan tulajdonosa),
 • az esemény bekövetkezését igazoló kárszakértői jelentés másolata,
 • a kárszakértői felmérés eredménye vagy
 • a helyreállítás költségeit igazoló számlák.

Felhasználható fedezet: Minimum 180 napja befizetett egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás. A számlán jóváírt hozam és a visszatérített adókedvezmény a jóváírást követően azonnal felhasználható.

Adóvonzat: Egyéni befizetés után 20%-os szja-kedvezmény érvényesíthető, a szolgáltatás igénybevétele után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, az adómentes.

Egyéb tudnivalók:

A segélyt a pénztár kizárólag a tag tulajdonában, vagy a tag közeli hozzátartozójának tulajdonában álló, de a tag által is életvitelszerűen használt lakóingatlanban, annak berendezési, felszerelési tárgyaiban keletkezett kár alapján nyújtja. . A tag közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló és gazdasági célú ingatlanban, tárgyi eszközben, illetve a személygépkocsiban keletkezett károk alapján segély nem nyújtható.

Azok a vagyoni károk finanszírozhatóak, melynek okozója: tűz, robbanás, vihar, a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, atomenergia, talajsüllyedés és földrengés.

A segély összege az igazolt kár összege, de legfeljebb a célzott támogatási szerződésben foglalt (meghatározott) összeg.

Ha a pénztártag számlával vagy adásvételi szerződéssel igazolni tudja a megsemmisült értéket, úgy a kárszakértői felmérést akkor szükséges elvégeztetni, ha a pénztár erre felszólítja a pénztártagot.

Az igényt az esemény bekövetkezésétől, vagy a számla a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a jogosultság érvényét veszíti.